Spolky a sdružení

Nejstarší spolky v obci

Před rokem 1892 navštívena byla obec Zvánovická krutým nepřítelem lidstva - požárem, jenž toho času několikráte za sebou v obci zuřil. To přimělo několik rázných občanů k tomu, že s celou energií se zasadili, by založen byl Sbor dobrovolných hasičů se sídlem ve Zvánovicích. Ihned sestaveny a napsány jsou stanovy a poslány k Vysokému c. k. Místodržitelství do Prahy ke schválení. Co mnozí považovali za nedosažitelné se stalo skutkem: Sbor dobrovolných hasičů ve Zvánovicích vstoupil po neslýchaně krátké přípravě rokem 1892 v život.

V roce 1908 byl založen Spořitelní a záložní spolek pro Zvánovice- Třemblát , který sloužil dlouho ku prospěch místních občanů. Patřil mezi nejlépe prosperující spořitelní spolky na okrese.

Roku 1910 zdejší mládenci založili Vzdělávací spolek , tak že místo povykování večer na návsi učili se zpívati a pořádali divadelní představení.

Ve stejném roce byla založena Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků . Ustavující valná hromada se konala v hostinci u Vajgrtů v č. p. 24. Zpočátku se hlásilo 52 členů a další přibývali v průběhu dalších sezení.

V roce 1912 členové vzdělávacího spolku chodili cvičit do Ondřejova do Sokola . Když viděli, že sami stačí na založení a udržení těl. jednoty, založili Tělocvičnou jednotu Sokol a podporováni obětavým občanstvem dobyli krásných úspěchů.

Dále byla roku 1912 zřízena „ Dobytčí pojišťovna “, která po mnoho roků občanstvu plně vyhovovala.

Sportovní klub byl založen ve 30. letech 20. stol. Na návsi si vybudoval hřiště, na které získával prostředky pořádáním mnoha ochotnických divadelních představení. Tento spolek zanikl někdy po 2. sv. válce.