Povinně zveřejňované informace

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu

OBEC ZVÁNOVICE

 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 1. Popis Organizační struktury povinného objektu

Klikněte sem pro zobrazení organizační struktury.

 1. Kontakty

Adresa:

Růžové nám. 158

Zvánovice

251 65

 

Tel.: 773 524 418

E-mail: info@obeczvanovice.cz

Datová schránka: c2jakzm

 

Úřední hodiny:

Starosta a místostarosta:

Středa 17.30 – 19.30 hod.

 

Pokladna, CzechPOINT, trvalé pobyty, ostatní administrativa:

Středa 13.00 – 19.00 hod.

 

 1. Bankovní spojení

9120201/0100

 1. Identifikační číslo organizace (IČO)

00241075

 1. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Obec Zvánovice nemá DIČ

 1. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Klikněte sem pro zobrazení rozpočtů.

 1. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace lze podat osobně nebo písemně na adrese OÚ Zvánovice v úředních hodinách.

 1. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Písemně na adresu OÚ Zvánovice

Osobně na OÚ Zvánovice v úředních hodinách

 1. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným OÚ Zvánovice se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy(např. zákon č 71/1967 Sb o správním řízení. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které konkrétně stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

 1. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři OÚ Zvánovice v úředních hodinách.

Formuláře můžete také získat na:

http://www.form.cz

http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-cssz.html

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-tiskopisy/

https://www.cssz.cz/web/cz/zakladni-informace-tiskopisy

 1. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR. 

 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Klikněte sem pro zobrazení předpisů. 

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:

a) Náklady na pořízení kopií

 • za pořízení jednostranné kopie/výtisku z tiskárny formátu A4 – 2 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie/výtisku z tiskárny formátu A4 – 4 Kč
 • za pořízení barevné kopie/výtisku z tiskárny formátu A4 – 10 Kč

za tisk velkých ploch (obrázků) A4 – 30 Kč

b) Náklady na opatření technických nosičů dat

 • náklady se stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

c) Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

d) Náklady na rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu rozsáhlého vyhledávání – 120 Kč

e) Osvobození od úhrady nákladů

 • úhrada nákladů na balné se nevyžaduje
 • pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 50,- Kč, poskytuje se informace bezplatně
 1. Licenční smlouvy

Obec Zvánovice nemá licenční smlouvy.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Klikněte sem pro zobrazení výročních zpráv.