Trvalý pobyt

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
Kdo ohlašuje místo pobytu:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na OÚ Zvánovice (je možné používat pouze originální tiskopis)
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část
  • pokud není majitelem nemovitosti, do které se přihlašuje, musí předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (nájemní smlouvu, kupní smlouvu), anebo souhlas majitele (úředně ověřené písemné potvrzení nebo podpis majitele učiněný před pracovníkem OÚ). Na našem úřadě nepožadujeme výpis z katastru nemovitostí – ověříme na místě.
  • zaplatit správní poplatek 50 Kč, děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Dítě získává po narození trvalý pobyt podle místa trvalého pobytu matky. 

Jak změnit trvalé bydliště

Obec Zvánovice - zimní fotografie