Správa obce

V čele obce stál rychtář, jmenován vrchností, které byl poddán. Řídil obec, vodil poddané na robotu, snoubence na vrchnostenskou kancelář, rekruty k odvodu, sepisoval smlouvy, sbíral desátky pro faru, vyřizoval drobné sousedské spory a měl na starosti věci konskripční a vojenských dávek. Po roce 1849 byla tato funkce zrušena a nahrazena představenými obce, později starosty. Zvánovice byly rychtářskou obcí pro tyto vesnice: Zvánovice, Struhařov a Třemblat. Po roce 1849 spadaly pod společnou správu Zvánovice a Třemblát, který se osamostatnil až ve 20. století.

Jak probíhaly volby v první polovině 19. stol. ve Zvánovicích se dovíme ze zápisů v Pamětní knize:

“Poznamenání

V roce 1833 dne 1. Ledna na žádost Zvánovských sousedů, byl od Slavného Vrchního Ouřadu Pan Jan Zítka soused a spolu vysloužilý Desátník granátnický, za Ředitele, (Představeného) zvolen a potvrzen. V té jemu svěřené povinnosti, trávil skrze 16 roků, totiž až do roku 1849 dne 1ho Ledna. Poznamenati hodno, že za ten celý čas, Obci Zvánovské za vzor všeliké ctnosti sloužil, a všemu snad blížícímu se nepořádku v cestu kráčel, tak, že jak Slavný Vrchní Ouřad, tak i celá Obec, při jeho se z této povinnosti poděkování, vděčné jemu díky vzdávali, a od Slavného Vrchního Ouřadu, pochvalný list jemu dodán a celé Obci přednesen byl.

Poznamenání druhé

Na to dne 7ho Ledna 1849 bylo od Obce Zvánovské, Struhářovské a Střemblátské hlasováno, kterého Představeného sobě jak obyvatelé, tak i sousedé sobě zvoliti chtějí. Načež bylo písemně 120 hlasů udáno, na P. Jiří Matysa ze Zvánovic z čísla 17.ho. Tyto hlasy dodány byly k Slavnému Vrchnímu Ouřadu na Komorný Hrádek. Od téhož Ouřadu byl nad jmenovaný P. Jiří Matys za Představeného těmto obcím zvolen a potvrzen.

Toto potvrzení bylo všem občanům u odstupujícího P. Představeného Jana Zítky přečteno, a Janovi Zítkovi za všecku obcím prokázanou službu vděčně poděkováno. Odtud se Právo slavně vyzvedlo, a s velikým plesem při hudbě, do čísla 17.ho k P. Jiří Matys donešeno.

Pod správou P. Jiří Matysa zřídila se do obecní Zvánovské kovárny nová kovadlina, která Josefovi Háčkovi odevzdána byla.

Leta Paně 1850 dne 28 července, byla držána volba Představenosti dvou Radních a 6 osob co starší v obci Zvánovské. Tato volba byla držána od P. P. cís. král. podkrajského komisaře P. Frant. Hrdličky.

Volba se začala v 10 hodin ráno, kdežto za představeného zvolen byl P. Jiří Matys vlastník gruntu čísla 17. ze Zvánovic.

První radní: P. Frant. Vykoukal číslo 4

Druhý radní: P. Jos. Hubínek učitel Zvánovský

Starší obce: 1. Bubeník František číslo 6

  1. Zámyslický Jan číslo 12
  2. Šindelář Jan číslo 7
  3. Vávra Josef číslo 14
  4. Vávra František ze Střembláta číslo 2,

Za náhradníky tohoto sboru byli zvoleni

  1. P. Trojánek Václav číslo 36 ze Zvánovic
  2. P. Držka Jan číslo 37
  3. P. Trojánek Vojtěch číslo 1
  4. P. Veselý Josef číslo 11

Na to se kráčelo od školy, kde volba držána byla do kaple sv. Jána, kdež slav. Mše svatá od Vys. Důstojného P. P. Antonína Vojáčka Faráře Ondřejovského čtená byla, při které P. Představený , jakož i oba P. Radní Přísahu věrnosti a spravedlnosti složili.

Zapsáno dne 29. července 1850

Další poznamenání

V této představenosti, co muž pořádný trval Jiří Matys 5 měsíců t. j. od 28. července 1850 až do 24. prosince 1850, kterýžto den život svůj dokončil.

Nato držana byla volba dne 14. unora 1851 a za představeného byl zvolen většinou hlasů P. František Vykoukal vlastník gruntu č. 4 který dříve prvním radním byl. Na jeho místo za radního jest zvolen P. František Bubeník vlastník gruntu Čísla pop. 6.

Zapsáno dne 30ho Dubna 1851″