O Zvánovicích v knihách

Kniha Kronika mého života - Obec Zvánovice

Josef Lada: KRONIKA MÉHO ŽIVOTA

Úryvek z knihy (Josef Lada píše o strýci Františkovi, bratru své maminky):

Kdysi pomáhal strýc v Hrušově u zedníků. Teta mu tam každý den nesla oběd, ale jednou marně vyhlížela, kdy sleze ze stavby k obědu. Až jí zedníci řekli, že nepřišel vůbec do práce. Hledala tedy strýce po všech krčmách i v okolí a teprve k večeru ho našla ve vzdálených Zvánovicích. Strýc tam seděl v krčmě ještě se dvěma Hrusičáky, obklopen skoro celou zvánovickou honorací a hoštěn panem starostou. Představil se tam jako starosta z Hrusic. Rozzlobená teta vrazila do hospody ve chvíli, kdy si strýček s představeným ťukali na bratrství, a hned se rozkřikla: “Tak tady přidáváš na stavbě, ležáku ležákatá?” Strýc nepřišel do rozpaků a odpověděl s důstojným klidem:”Děkuji ti za studenou večeři, manželko. Ale věř mi, že bych tě radši viděl jít třikrát do lesa pro suchý chrastí než jednou sem!” Tím bylo prozrazeno jeho společenské postavení, ale dopadlo to celkem dobře. Zvánovákům se to líbilo a strýc tam vydržel v roli falešného starosty ještě celý druhý den.

August Sedláček : MÍSTOPISNÝ SLOVNÍK HISTORICKÝ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Zvánovice ves na klášterství Želivském, jež se r. 1226 připomíná.

Zvánovice ves u Černého Kostelce, jež prod. od pp. z Cimburka klášteru sv. Jiří, avšak patřila ve 14. stol. ke Střimelicům a v 15. stol. Klášteru sv. Anny v Praze. Cís. Zikmund zapsal Z (1436) Bohuslavovi z Postupic a držená odtud zčásti ke Kostelci, z větší části ke Hrádku a od r. 1559 k tomuto celá.

Kniha Místopisný slovník historický království českého - obec Zvánovice
Kniha místní jména v Čechách - obec Zvánovice

Dr. Profous a Dr. Svoboda: MÍSTNÍ JMÉNA V ČECHÁCH

Zvánovice

(lid. ty Zvánovice,Zvánovák) ves 8 1/2 km jz. od Kostelce nad Černými lesy.

1320 Stremelicz, .. Zwanowicz et Haczky (villae mon. s. Georgii in castro Pragensi = ves kláštera sv. Jiří na Pražském hradě ), R.B. III, 270/639

(R.B. = Regesta diplomatica (necnon epistolaria) Bohemiaeet Moraviae)

1321 Strzmyelicz, Swanowicz et Haczky, tamtéž 300/736

1440 Vaněk z Dubé spor o v. Zvánovice Vykeřem z Myšlína, Sedl. z rkp. univ. knih. pražs. (Sedl. z rkp. univ. knih. pražs. = Sedláček (rukopisný materiál Augusta Sedláčka v Historickém ústavu ČSAV) z rukopisu Univerzitníknihovny v Praze)

1543 (1510) w Wodieradech ves celú, … w Zwanowiczych krčmu, DZ 2E 12

(DZ = Desky zemské)

1554 v Kaczkowie Lhotie, v Lomniczy, v Zwanowiczych wesnice a d. k. s pl., DZ 11 F 16

(DZ = Desky zemské)

1654 Zwanowicze , BR 15/261

(BR = Berní rula)

1788 Hft Kammerburg: Swanowicz, Zwanowicze, Schal. X, 155/44

(Shal. = Schaller Jaroslaus : Topographie des KönigreichesBöhmen)

1844 Zwanowitz Som. XII,

(Som. = Sommer J. G.: Das Königreich Böhmen)

1848 Zvanovice , PalP 228

(PalP = Palacký: Popis království Českého)

Zvánovice = ves lidí Zvanových,

1057 cop. XIII. Zwan, CB. I, 56 10 ,

(cop. = Copiarium Privilegiorum monasterii Misensisv třeboňském archivu, CB. = Codex diplomaticus … regni Bohemiae)

1359 Swan, LEr. I, 8

(LEr. = Libri erectionum)

Srov. pol. OJ Zwan,1210 Zvan, Tasz. 46 a 109 (s výkladem, že jde o odvozeninu ze slovesa zwac (!) “žvýkati”), pol. MJ Zwanów, Zwanowo, Kozier: Badanie nazw topograficznych III, 487 a V, 551 pomoř. Swanow, (Schwanau), Trautm. EO I 86