Významné stavby

Kříž na návsi

Občané zřídili v roce 1814 na dolejším place nad rybníkem jeden kamenný ozdobný kříž, který 100 zl. koštoval a 25. září 1814 od J. V. Pana faráře V. Horáčka slavně posvěcen byl.

Později byl tento kříž přemístěn na druhou stranu silnice, z důvodu využití placu ke zřízení fotbalového hřiště.

V roce 2004 byla provedena celková rekonstrukce křížku a byl umístěn vedle obecní studny, tedy nedaleko místa, kde původně stával. 25.září 2004, přesně v den 190. výročí prvního svěcení, byl znovu posvěcen Otcem Kudláčkem.

Další celková rekonstrukce této významné památky proběhla v roce 2022, kdy byl křížek kompletně opraven restaurátorem Bohumilem Pánkem. Na tuto akci přispělo Ministerstvo zemědělství ČR z dotačního programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Ve Zvánovicích jest mešní kaple sv. Jana Nep. Vystavěna byla nákladem 810 zl. za faráře Horáčka, jenž o stavbu tuto velikých zásluh sobě získal. Dal ji vystavěti tak, aby mohla tvořiti presbytář, kdyby snad jednou k stavbě kostela ve Zvánovicích přikročeno bylo. Kaple byla požehnána dne 4. května 1837.

Stojí na místě, kde od nepamětných dob bývala dřevěná zvonička. Jest to staveníčko obdélníkové, klenuté, třemi boky zakončené. Část obdélníková osvětlena jest z každé strany polokruhovým okénkem. V průčelí jest trojhranný štít. Uprostřed na klenbě spočívá zděná lucernovitá vížka. Je obklopena čtyřmi mohutnými lípami, z nichž jedna je památkově chráněna. Uvnitř jest oltářík se sochou sv. Jana Nepomuckého. Na kruchtě bývaly varhany, po jejich zničení nahrazeny harmoniem, které už též zchátralo.

Ve věžičce býval zvon. O jeho osudu se zmiňuje zápis v Pamětní knize Ondřejovské fary: „Dne 17.11.1916 v pátek přišli dělníci s řetězy a kladivy, aby sňali zvony, vlastně rozbité schodili.“ Takto skončily zvony v Ondřejově, Hradových a Kostelních Střimelicích, Kalištích a ve Zvánovicích – z kaple i zvoničky na návsi. Zvony byly roztaveny a použity pro válečné účely. V roce 1932 dala opraviti na svůj náklad oltář paní Peřinová z Prahy, rozená Křivánková ze Zvánovic. Věnovala též nový zvon, který prý sama přivezla na trakaři. Tento zvon vyzváněl o nedělích a svátcíh, zvoníkem byl pan František Jordán. V době německé okupace byl zvon opět sejmut a zničen. Dlouhá léta byla kaple bez zvonu. Až v roce 2006 byl pořízen nový zvon.

Kříž na Boučí

Manželé František a Majdalena Vykoukal, vlastníci hospody č. 24 ve Zvánovicích , nechali udělati jeden ozdobný, odespod kamenný a na horu železný kříž s pozlaceným p. Ježíšem. Tento kříž byl z lásky věnován a na rozcestí od Zvánovic k Ondřejovu vedoucím, dne 26.října 1863 postaven a dne 23. listopadu 1863 od jeho Důstojnosti Jemnost Pána faráře Ondřejovského p. Antonína Vojáčka slavnostně vysvěcen.

Škola

Za Marie Terezie konečně pomýšleno na to zříditi školu i ve Zvánovicích. Stálé vyučování dosud zřízeno nebylo. Ve zdejší obci započalo stálé učení r. 1787, vyučovati započal jakýsi kaprál, o jehož osudech a bližších zajímavých okolnostech se pisatel těchto řádků nemohl doptati.

Vyučování započal – budovy školní nebylo- u Krejcárků č. 39 (Rodina Krejcárkova držela úřad „obecního poseláka“). Spočátku zřízeno pomocnické místo a příjem vyměřěn na 70 zl. Vedlejší příjem záležel v tzv. „posnopném“. Sousedé odváděli každý určitý počet snopů žita, ovsa, hrachu. Stará budova byla nevyhovující svou velikostí i stavem, musely býti pronajímány místnosti k vyučování v jiných domech.

Dne 14. září 1878 byla dokončena nová školní budova, v jednom poschodí se dvěma školními světnicemi a rozsáhlou světnicí pro tělocvik. Její výstavba stála celkem 12 100 zlatých. Později zde byla zřízena i hospodářská škola. Svému účelu budova sloužila až do roku 1985.

Pomník padlým

V roce 1922 byl postaven na návsi u školy pomník místním občanům, padlým v 1. sv. válce. Byl zbudován obcí za přispění místních spolků. Tento pomník byl slavnostně odhalen 22.7.1922.

Husův pomník

V zdejší obci taktéž má obec Baráčníků patronát nad pomníkem M. J. Husa, který byl postaven 5.7.1925 na podnět p. učitele Andrlíka, který v tuto dobu zde působil.

Hřbitov

Dříve se pochovávalo do Kostelních Střimelic na hřbitov okolo kostela sv. Martina (přibližně od roku 1300).
18. února 1923 bylo v obecním zastupitelstvu prvně předneseno přání o postavení obecního hřbitova. V červnu 1927 směnil pan Josef Trojánek pozemek v Olšinách obci na hřbitov a obec mu postoupila pole a louku proti Krčmářovi. 1. října téhož roku se započalo se stavbou. 2. prosince byl na zdejším hřbitově pohřben jako první chlapec Jetenský. Roku 1928 byl zvolen obecním hrobníkem pan František Pác.

Rybníky

Kdy byl zbudován rybník na návsi není známo. Roku 1757 je v soupisu majetku panství Komorní Hrádek, ves Zvánovice, uváděn obecní n ásadní rybník na 6 kop. V obecní kronice je zaznamenáno, že roku 1909 byl postaven nový taras u hráze rybníka ze žulového kamene, na místo dřívější břidlice, která se neustále bořila. Roku 1930 byl postaven most u splavu na hrázi, a byla provedena výměna potrubí u rybníka – cementové roury místo dřevěného potrubí.

Roku 1936 bylo započato se stavbou „Nového“ rybníka na průhoně. Kolaudace proběhla 10. 6. 1937 a byl nazván „Průhoňákem“.

Studny

Obecní studna na návsi pod školou má silný pramen a dříve sloužila jako zdroj pitné vody pro obyvatele, kteří neměli vlastní studnu. Kdy byla zbudována nevíme, nachází se na ní však letopočet 1842. V obecní kronice je zmínka o opravě studny v roce 1914. Do tohoto roku byla nad studnou kaplovitá roubená stavba a voda se čerpala pumpou od fy Vačkář z Prahy. Pumpa při velké frekvenci byla většinou polámána a potřebovala stále značných nákladů. Přikročeno tudíž k přeložení studně a tato vyzděna, až voda vystoupila do výše, kde odpad vody rourou vytékal do puten, tak že samočině se putny naplňovaly, což bylo pohodlné pro občanstvo a úspora obci.

Roku 1921 byla zřízena druhá obecní studna před domem č. p. 5. Sloužila především k odběru vody pro napájení dobytka. Dnes již tato studna není využívána.