Pomístní názvy ve Zvánovicích a okolí

(pojmenování částí obce, polí, luk, lesů, kopců a vod)


Borka - les na pravém břehu Zvánovického potoka
Boučí - obecní les
Boučí - část obce směrem k Ondřejovu, pojmenovaná podle blízkého lesa Boučí.
Ciprovka - louka, u potoka pod rybníkem Průhoňákem. Dříve se říkalo, když majitel louku posekal, že začne pršet. Obvykle se to vyplnilo.
Čihadlo - kopec, neznám původ názvu, ale mohl tu možná kdysi provozovat tzv. čižbu nějaký ptáčník. Ptáčník byl člověk, který se živil chytáním drobného ptactva do sítí - čihadel. Ptáky pak prodával buď pro okrasné účely nebo kuchyňské zpracování
Dlouhá paseka (Záhorská) - les
Doubí - les
Haberský potok - levý přítok Zvánovického potoka
Havírna - název prý souvisí s hornickou činností. Kdysi tu prý byla objevena jakási štola, která vede až k Voděradské jeskyni.
Holý vrch - nejvyšší kopec na katastru Zvánovic. Název vznikl možná v době, kdy byl kopec opravdu bez porostu, dnes je tu však vysoký les. V roce 2003 zde byl postaven vysílač operátora mobilních telefonů.
Horka- les
K Zvánovicům - pole
Kádov - část obce, která se začala stavět po 1. sv. válce. V r. 1932 byly dokončeny první tři domky č. p. 93, 94 a 95. Jméno dostala po panu Josefu Kádovi, který jako první přišel s nápadem stavět na tomto místě. Dříve zde byly obecní pastviny, říkalo se zde „Na průhoně“.
Kamenná léč - v hlubokém údolí pod Pláštěm, kde je nakupeno mnoho velikých žulových balvanů , se kdysi skrývali nekatolíci. Jejich úkryt byl však prozrazen, údolí obklíčeno a všichni pochytáni. Od té doby se zde říká Kamenná léč.
Karkoška - kopec. V Berní rule z roku 1654 je ve vsi Zvánovice uvedeno Karkasovské stavení pusté. Snad podle jména bývalého hospodáře vzniklo pojmenování Karkasovky - Karkošky
Kazatelna - v lese Přezvůrce u Struhařova Kázal roku 1668 evangelický kazatel. Všichni, kteří byli usvědčeni z účasti, byli potrestáni vězením nebo pokutou.
Květnova -pole, louky, les. V lukách náznak hráze bývalého rybníka.
Marjánka - část obce, kde se první domky začaly stavět ve 40. letech 20.stol. Pojmenování vzniklo podle toho, že zpočátku zde v každém domku bydlela Marie.
Na Bačkoře - les
Na bahnech - louky
Na břehách - pole
Na břehu - louka
Na Hornicích - pole
Na mlejnský - kdysi tu snad býval rybník , možná tu stával i mlýn. Nejsou o tom však žádné písemné důkazy. Název mohl vzniknout též podle toho, že se tudy vedla cesta do Hruškovského mlýna.
Na kopci - les
Na křížovejch cestách - les, rozcestí.
Na průhoně -1. Bývalé obecní pastviny, kde je nyní Nový rybník - Průhoňák 2. Bývalé obecní pastviny v místě nynějšího Kádova. Původně byly rozsáhlejší, ale vrchnost jich část před více než sto lety zabrala a nechala zde vysázet les.
Na stráni - bývalá obecní pastvina, nyní zalesněná
Na Vosině - les
Na Votěsíle (Na Voděsíle?), Dolejší Votěsíl - pole
Na šajbě - les, kdysi tu prý bývala vojenská střelnice
Ostrá hůra - kopec vzniklý sopečnou činností. Hůra= kopec, hora. Ostrá podle vzhledu, příkrá. Kopec je tak trochu zahalen tajemnem. Nachází se prý pod ním velké podzemní jezero a táhne se odsud pramen obecní studny. Podle staré školní kroniky zde chlapci při hrách objevili místo, kde se neudrží sníh. Také v kamenech se zde nacházejí stopy zvěře.
Ostrá skála - kopec, les
Plac - místo na návsi u rybníka. Nazývá se tak od nepaměti. Pojmenování vzniklo z něm. Platz - místo,volné prostranství.
Plášť - kopec na levém břehu Zvánovického potoka na katastru Černých Voděrad.
Pod Horky - pole Pod hrází - louky
Pod Kunicí - les
Přezvůrka - les na levém břehu Zvánovického potoka, mezi Habrem a Černými Voděrady
Purk - název svádí k myšlence, že zde stával hrad (něm. Burg), což není pravda. Jsou domněnky, že ve Zvánovicích bývala tvrz, nejsou však o tom žádné důkazy. Na místě, kde je dnes domek č. p. 69 , kdysi stávala sušárna. Císařským nařízením z konce 18. stol. bylo přikázá no stavět sušárny za vsí (z důvodu nebezpečí požáru). V té době ještě asi nestál domek č. p. 41 a tam kde jsou dnes zahrady, byla jen pole. Název tedy pravděpodobně vznikl v přeneseném významu - stavba, stojící osamoceně nad vsí v nejvýše položeném místě jako „hrad“.
Pytlácká rokle - les
Roudný,Roudná - kopec, název prý vznikl podle toho, že se zde dříve těžila ruda. Neexistují přímé důkazy, je to však možné, protože se v 15. stol. ve zdejším okolí těžilo stříbro a měď (Střimelice, Skalice).
Skála,Ve Skále - lesík
Třemblatský potok - teče směrem od Třembláta, protéká rybníkem na návsi i dolejším rybníkem Průhoňákem. Pokračuje lukami a vtéká do Zvánovického potoka.
U Doubí - pole
U havírny - louky, les
U hřibu - les
U jeřábový skály - les
U Jordánky - v údolí směrem k Habru býval rybník Jordánka
U kolny - les směrem k Ondřejovu
U křížku - pole
U liščích děr - les
U lizu - les
U Ondřejova - pole
U rozlámanýho mostku - les
U starý šindelky - V lese směrem k Habru kdysi stávala dřevěná šindelka. Byl k ní velmi nesnadný příjezd, proto byla později postavena nová šindelka u myslivny v Habru , kde se říká Na kvartýře. V údolí pod Holým vrchem bývala i kovárna. Když se v letech 1870-72 stavěla dráha z Prahy do Českých Budějovic, byli zde usazeni kameníci. Otesávali kvádry a dováželi na tratě. V této kovárně jim kovář ostřil nástroje.
U Trojice - křižovatka lesních cest ze Zvánovic do Kostelních Střimelic a z Ondřejova do Černých Voděrad. Kdysi tu býval obraz sv. Trojice.
U Vobrázku, (U Trojice) - les, rozcestí blíže Habru. Kdysi tu býval obraz sv. Trojice.
Umrlčí cesta - cesta ze Zvánovic do Kostelních Střimelic. Kdysi, když ještě Zvánovice neměly obecní hřbitov se tudy ubíraly pohřební průvody do Kostel. Střimelic
Ve březí - les
V Karkoškách - les
V koutě - pole
V modřínkách - les
Ve skalkách - kopec, pole
V obecním - les
V Olšinách - pole, louky
V pasekách - pole, louky
V Podhornicích - les, pole
V rybníčkách - louky
Za Čihákova - louky
Za Doubím - pole
Za Poustky - pole
Za rozrání (Rozhraní?) - pole
Za Vosly, Za voslími kopci - pole
Zvánovický potok - pramení u Habru a teče směrem k Propasti. Z velké části tvoří hranici mezi katastrálním územím Černých Voděrad a Zvánovic.