Vodovod a kanalizace - uzavírání smluv a příspěvek na kanalizační přípojku

22.04.2010 22:35

Pokračuje výstavba vodovodu, především vodovodních řadů v obci. V měsíci květnu bude zahájeno provádění přípojek k jednotlivým domům, případně na nezastavěné parcely. Postup bude probíhat od okrajů obce (od Třemblat, Boučí, Marjánka, Kádov) tak, aby byl ponechán volný průjezd k Dolejšímu  rybníku, u něhož bude zahájena stavba ČOV (čistírna odpadních vod). Současně s výstavbou jednotlivých přípojek vody k domům se bude provádět i napojení na kanalizaci v obci. Proto je nutné opět s obcí Zvánovice uzavřít smlouvu o příspěvku na Technickou infrastrukturu a kanalizační přípojku ve výši 20.000,-Kč. Platba této částky bude dohodnuta a uvedena ve smlouvě. Nezaplacení dohodnuté částky ve smlouvě bude představovat navýšení o 5% z dlužné částky za každý i započatý měsíc prodlení. Dokončení vodovodu se předpokládá v měsíci říjnu 2010 a kanalizace v červnu roku 2011.

Vzhledem k těmto investičním stavbám rozhodlo zastupitelstvo obce o nekonání oslav v květnu letošního roku. Po dobu výstavby budou prostory ve středu obce "Plac" využity jako depo -  zařízení staveniště a po dokončení uvedeno do původního stavu.

 

Zpět