Stanovení objemu vypouštěných odpadních vod

13.03.2013 12:47

Tato problematika je legislativně řešena:

  1. zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.
  2. Vyhláškou Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.
  3. Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

V praxi mohou nastat následující varianty pro stanovení objemu vypouštěných odpadních vod:

Odběratel je připojen na vodovod pro veřejnou potřebu (odběr pitné vody z vodovodu je měřen vodoměrem) a nevyužívá jiný zdroj vody (studna)

V tomto případě je množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace rovno množství vody odebrané z veřejného vodovodu.

Odběratel je připojen na vodovod pro veřejnou potřebu (odběr pitné vody je měřen vodoměrem) a zároveň odebírá vodu ze studny a toto množství je měřeno vodoměrem.

V tomto případě je množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace rovno součtu objemu vody odebrané z vodovodu a objemu vody odebrané ze studny.

Odběratel je připojen na vodovod pro veřejnou potřebu (odběr pitné vody z vodovodu je měřen vodoměrem) a zároveň odebírá vodu ze studny a toto množství není měřeno.

Jako základ pro výpočet je určeno množství vody odebrané z vodovodu a množství vody vypočtené jako součet směrného čísla a počtu obyvatel žijících v předmětné nemovitosti. Velikost směrných čísel je určena vyhláškou č.120/2011 Sb. (každá osoba vyprodukuje 35m3 odpadních vod za rok).

  1. V případě, že množství vody odebrané z vodovodu je větší než množství vody vypočtené podle směrných čísel, je objem vypouštěných odpadních vod roven množství vody odebrané z vodovodu.
  2. V případě, že množství vody odebrané z vodovodu je menší než množství vody vypočtené podle směrných čísel, je objem vypouštěných odpadních vod určen jako součet množství vody odebrané z vodovodu a dopočten do objemu dle směrných čísel.

Odběratel není připojen na vodovod pro veřejnou potřebu, odebírá vodu ze studny a toto množství je měřeno.

V tomto případě je množství vypouštěné odpadní vody rovno množství odebrané vody ze studny

Odběratel není připojen na vodovod pro veřejnou potřebu, odebírá vodu ze studny a toto množství není měřeno.

V tomto případě je množství vypouštěné odpadní vody určeno dle směrných čísel (počet obyvatel v nemovitosti x 35m3za rok)

 

Poznámky:

(§19 zák.274/2001 Sb.)

Náklady na měření množství vypouštěných vod hradí odběratel. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením nebo odborným propočtem předloženým odběratelem a ověřeným provozovatelem, pokud se předem provozovatel a odběratelem nedohodli jinak.

Zpět