Omezení zalévání a napouštění bazénů

27.07.2015 17:34

Zpráva o suchém období v červenci 2015 v oblasti správního území obce s rozšířenou působností Městský úřad v Říčanech (ORP Říčany)

 

Vzhledem ke stávajícímu suchému období v červenci 2015 a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace na vodních tocích v celém správním území ORP Říčany, upozorňujeme a žádáme o informování občanů jednotlivých obcí, aby nepoužívali vodu na zalévání či dopouštění bazénů z důvodu nedostatku vody a používali vodu pouze pro osobní spotřebu.

Zároveň předem upozorňujeme na možnost využití ust. § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ze strany vodoprávního úřadu, kdy vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat.

 

Ing. Václav Balvín

Referent

Odbor životního prostředí

Oddělení vodoprávní úřad

Městský úřad Říčany

Komenského nám. 1619/2

Zpět