Myslivost ve Zvánovicích

17.03.2010 14:36

Myslivci a myslivecká činnost - Právo výkonu myslivosti, patří k obci Zvánovice již od začátku dvacátých let minulého století a vzniku Československé republiky. Jako vznikaly spolky dobro-volných hasičů, baráčníků a sokola, tak i občané mající zájem o myslivost zakládali spolky - honební společenstva, lovecké kluby a myslivecká sdružení.

Dříve měli výsadu lovit a přivlastňovat si zvěř jen nižší a vyšší šlechta nebo panovníci, prostě vlastníci velkých honebních pozemků a lesů mající Právo honby od panovníka.

Honební společenstva v novém státě zakládali občané, vlastníci honebních pozemků sedláci a živnostníci a vytvářeli honitby, obory nebo bažantnice v nichž od státu měli povoleno Právo výkonu myslivosti a z toho vyplývající povinnost pečovat myslivecky hospodařit a starat se o zvěř a přírodu jako dobrý hospodář.

Za první republiky byla v přírodě hojnost drobné zvěře pernaté - koroptve, křepelky, bažanti, perličky, tetřívci atd., ale i srstnaté - hojně zajíců i divokých králíků. Spárkatá zvěř se vyskytovala hlavně srnčí, v podhorských honitbách divočáci a vysoká - jelen a daněk. Drobné zvěři se dařilo, protože byly pěstovány rozmanité plodiny na malých plochách, měla kryt v mezích a remízkách a nebyly používány chemické pesticidy na plevele a umělá hnojiva.

Po roce 1948, kdy došlo ke kolektivizaci vesnice a tím i zcelování pozemků, rozorání mezí, zestátnění polí a velkoplošnému hospodaření JZD a Státních statků, byla zasazena drobné zvěři rána, ze které se už nikdy nevzpamatuje.

Nasazením mechanizace a chemizace v zemědělství byla koroptev vyhlazena a její sporadické populační zbytky byly vyhlášeny ohroženým druhem, umělý odchov je málo účinný a stejný osud zřejmě potká i bažanty a zajíce.

V těchto ekologických změnách se více než drobná zvěř přizpůsobuje zvěř spárkatá, ať už srnčí nebo vysoká, ale hlavně zvěř černá - divočáci, kteří se do Čech rozšířili po 2. světové válce a dnes jsou hojně po celém území České republiky.

Ve Zvánovicích byl 1. divočák uloven při honu na drobnou v roce 1972 p. Václavem Zítkou. Už dříve však přecházeli z kosteleckých lesů. Během dalších let se černá zvěř rychle rozšířila a dnes je běžná ve všech honitbách Česka.

Ve Zvánovicích fungovalo myslivecké sdružení v 50., 60., 70. letech, mělo okolo 15 členů. Honitba Zvánovice-Třemblat měla výměru 560 ha a střílelo se ročně 550 - 600 ks drobné zvěře. Předseda byl p. Jaroslav Krčmář, hospodář Miloslav Křivánek

V roce 1978 vzniklo Myslivecké sdružení Ostrá Hůra Ondřejov. Došlo ke sloučení honiteb Zváno-vic s Ondřejovem, bylo okolo 35 členů. Výměra 1499 ha, střílelo se okolo 200 ks drobné, 25 ks srnčí a 10 ks černé ročně Předseda p. František Lanžhotský Ondřejov, hospodář Míla Křivánek.

V roce 1982-1992 - předseda p. František Lanžhotský, hospodář Jaroslav Hrouda. Střílelo se cca l50 ks drobné, ale už se bažanti kupovali, odchovávali a vypouštěli. Bylo však malé procento slovitelnosti a velké úhyny při odchovu. Od r. 1992 se neloví zajíc pro nízké stavy. Odlov cca 25 ks srnčí, 25 ks černé, 20 lišek ročně.

V roce 1992-1997 - předseda p. Josef Chejn, hospodář Frant Lanžhotský. Myslivecká stráž: Josef Chejn., Frant. Lanžhotský, Jan Hejk, Ant. Zámys-lický. Odlovu, ročně cca 100 ks bažantů, 30 ks srnčí, 35-40 ks černá, 25-30 lišek, 20 kun.

V roce 1997-2002 - předseda Václav Pác, hospodář Frant. Lanžhotský. Myslivecká stráž: Václav Pác, Ant. Zámyslický. Odlovy ročně cca 80 ks bažantů, 30 ks srnčí, 50-55 ks černá, 25-30 lišek, 15 kun

Od roku 1978 MS pořádalo myslivecké plesy střídavě ob rok Ondřejov, Zvánovice, které měly bohatou mysliveckou tombolu a byly vždy hojně navštěvovány.

V roce 2002 vstoupil v platnost nový myslivecký zákon Zákon o myslivosti č. 449 /2002 Sb.

Honební společenstvo Ondřejov transformuje honitbu dle požadavků zákona o myslivosti. Upravují se hranice a výměra honitby, po transformaci je 1542 ha.

Honební společenstvo na valné hromadě volí nový honební výbor ve složení: honební starosta Václav Pác, místostarosta Ing. Jaroslav Štolc, člen Hana Makovcová. Honební společenstvo od r. 2002 využívá honitbu ve své režii.

Byla ustanovena myslivecká skupina ze členů HS majících zájem o myslivost a honebním výborem ustanoven myslivecký výbor ve složení: starosta Václav Pác, hospodář Ing Jar. Štolc, prokurista Ant. Zámyslický, kynolog Frant. Lanžhotský, brigádní referent Jar. Vilímovský.

V červnu 2005 tragicky zahynul Ing. Štolc.

HS volí na VH v r. 2006 nový honební a myslivecký výbor – sedmičlenný: starosta Václav Pác, místostarosta Frant. Lanžhotský, prokurista Bc. Kateřina Štolcová, členové: Hana Makovcová, Karel Sobotka, Ant Zámyslický, Jar. Vilímovský.

Rok 2007 HS Ondřejov - Zvánovice, starosta Václav Pác, mysl. hospodář Ant Zámyslický., myslivecká stráž V. Pác, A. Zámyslický, F. Lanžhotský, K. Sobotka, Aleš Pác, L. Bečvár, J. Vilímovský.

Odlov 2002-2007: ročně cca 80 bažantů (50 se kupuje odchovaných), zajíc se neloví, 30 ks srnčí, 50 ks černá, 25 lišek, 15 -20 kun, jezevec se neloví - jen povol. ŽP.

Od r. 2002 pořádá HS dva myslivecké plesy ročně, jeden v Ondřejově a jeden ve Zvánovicích. Každý rok myslivci na jaře čistí škarpy od odpadků, které neukáznění lidé vyhodí.

Myslivci se podílí na kulturním a společenském životě v obci s ostatními občanskými spolky.

Myslivostí se zvánovičtí občané a rodáci zabývali po čtyři generace od r. 1920.

Z vyprávění pana Jana Medřického, při příležitosti jeho stých narozenin v květnu 2003, který si ve svých 100 letech pamatoval lovy, veselé příhody myslivecké, stavy drobné i spárkaté zvěře na Zvánovicku, vyplynulo, že zde bylo hojně koroptví, bažantů i zajíců. Pan Medřický dělal aktivně myslivost 75 let a vyjmenoval mi zvánovické myslivce za 1. republiky.

Myslivci, občané a rodáci, kteří na Zvánovicku vykonávali a vykonávají myslivost.

1. generace: pánové – Jan Medřický, Josef Trojánek, Josef Vejvoda, Jaroslav Vávra, Jaroslav Krčmář, Jaroslav Svoboda, Karel Bubeník, Jan Kulíšek.

2. generace: pánové Míla Křivánek, Josef Chejn, Béda Procházka, Pavel Procházka, Václav Pác st., Václav Mourek, Miroslav Crkal, Karel Jordán, Václav Zítka, Standa Jungr, Josef Bukovský, Josef Sedláček, Josef Mráček, Jiří Petrů, Josef Krob, Josef Lacina.

3. generace: pánové Václav Pác ml., Jaroslav Gernert, Mirek Bukovský, Miloš Mráček, Antonín Zámyslický st., Zdeněk Kuráž, Ing. Jaroslav Štolc, Karel Sobotka, Ing. Jiří. Sedláček

4. generace: pánové Aleš Pác, Petr Chejn, Josef Chejn ml., Bc. Jiří Dvořák, Antonín Zámyslický ml., Jan Štolc, a slečna Bc. Kateřina Štolcová.

Honební společenstvo Ondřejov - Zvánovice
Václav Pác, honební starosta

 

Zpět