Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2021 12:26

Poplatek platí:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazba poplatku pro rok 2021 činí 850,- Kč, děti do 15 let 750 Kč.

Splatnost: Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. a do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být splacen jednorázově do 28. 2. příslušného kalendářního roku.

Splatnost poplatku za nemovitost, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Způsob platby:

a) v hotovosti v pokladně OÚ v úterý od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin., ve středu od 13 do 19 hodin.

b) bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na účet obce

Číslo účtu: 9120201, Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 1340 Před uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné nebo evidenční (chaty)

Konstantní symbol: 0308, Specifický symbol se neuvádí.

Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení plátce.

Upozornění: Neposílejte prosím platbu poštovní poukázkou typu „C“ (na adresu příjemce). 

 

Svoz odpadu probíhá ve čtvrtek, nádody s četností svozu 1x za 14 dní v sudý týden (zelená známka)

 

Další informace:        Obec Zvánovice, Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 a 1/2021

                                    Svozová společnost FCC Česká republika, spol. s r.o. - provozovna Říčany

 

Zpět