Informace pro voliče – občany ostatních členských států EU

24.09.2014 14:59

Občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze za podmínky, že požádal obecní úřad o zápis do dodatku stálého seznamu voličů !!

Dodatek vede obecní úřad pouze pro účely voleb do zastupitelstev obcí, a to pro voliče, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, je v obci přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu (doporučení Státní volební komise, s ohledem na usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.9.2014 č.j. 64A 6/2014-20)  a není státním občanem České republiky, ale je státním občanem státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

V současné době mohou být do dodatku zapisováni na základě vlastní žádosti pouze občané ostatních členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.

Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království. Žádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by byl možný zápis voličů, kteří jsou státními občany jiných než členských států EU, do dodatku, dosud není Česká republika vázána.

Do dodatku zapíše obecní úřad tohoto voliče na základě jeho vlastní žádosti. Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu – podat kdykoli do jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 8. října 2014 v 16.00 hodin. Až do uzavření dodatku je rovněž možno provést zápis do dodatku, pokud volič splňuje všechny zákonem o volbách do zastupitelstev obcí stanovené podmínky pro tento zápis. Do dodatku je možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb.

Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje. Žádost proto může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku.

V případě písemné žádosti žadatel musí uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu trvalého pobytu

V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována. Žadatel se prokáže platným průkazem totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz domovského státu, pobytový doklad – viz https://prado.consilium.europa.eu/cs/homeindex.html - Veřejný rejstřík dokladů totožnosti a cestovních dokladů Unie, kde jsou vedeny i vzory dokladů o pobytu v ČR) a příslušný pracovník obecního úřadu o žádosti učiní úřední záznam.

Zpět