Informace OÚ zveřejněné ve Zpravodaji Mlýnské kameny č. 1/2010

22.04.2010 22:13

Vodovod Zvánovice

V současné době jsou podepisovány Smlouvy o finančním příspěvku na technickou infrastrukturu obce Zvánovice a o zřízení vodovodní přípojky. Tyto smlouvy jsou uzavírány na základě vámi podaných žádostí o zřízení vodovodní přípojky a napojení na obecní vodovod. Rovněž se již vybírá příspěvek 10.000,-Kč na přípojky pro rodinné domy s číslem popisným,15.000,-Kč na přípojky pro chaty s číslem evidenčním a 20.000,-Kč pro přípojky k nezastavěným pozemkům. V počátku bylo v úmyslu vybudovat téměř u každého pozemku či domu vodovodní šachtu za plotem (to byl zájem budoucího provozovatele). Jelikož, ale na vlastní přípojky (mimo vodovodních řadů v obci) se neposkytuje žádná dotace a přípojky na veřejných prostranstvích jsou hrazeny z rozpočtu obce, byla učiněna dohoda s budoucím provozovatelem vodovodu, že se upouští od vybudování těchto šachet na náklady obce (obec bude mít další vydání s připravovanou výstavbou Vodovodu a ČOV v obci Zvánovice). Připojování jednotlivých nemovitostí bude tedy probíhat tímto způsobem. Na náklady obce budou provedeny přípojky na hranici jednotlivých pozemků kompletně (výkopy položení přívodu včetně napojení). Od hranice pozemku si každý majitel provede výkop na vlastní náklady. Bude mu však poskytnuta hadice v délce do 10 m. Zakončení vodovodní přípojky bude v domě s namontovaným vodoměrem. Vodoměr zůstává v majetku obce či provozovatele, ale bude se z něho platit jakési nájemné, což představuje asi 200,-Kč za rok. Za odebraný 1 m3 se bude platit odhadem něco kolem 25,-Kč. Zatím nelze přesné částky určit, ty se budou určovat až dle množství celkově odebrané vody v obci. Smlouvy se uzavírají a poplatek vybírá do konce března 2010.

Kanalizace s ČOV  

V současnosti má obec přislíbenou dotaci z Ministerstva zemědělství a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud se podaří dokončit toto výběrové řízení do konce března, bude zahájena výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace v obci takovým způsobem, aby ještě v letošním roce byla převážná část po obci hotova. Některé práce by však přešly do roku 2011, kdy by měla být tato stavba proúčtována a ukončena.

Poplatky za komunální odpad

Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou určeny pro poplatníky, kteří mají v obci Zvánovice trvalý pobyt, mají splatnost do 28.2 kalendářního roku. V ojedinělých případech může správce poplatku povolit splátku ve dvou stejných splátkách a termínech. Druhý termín splatnosti je do 31.8. kalendářního roku.

Poplatek za poplatníka, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu (především chaty), je splatnost poplatku do 28.5. běžného roku. Po tomto datu může správce poplatku (Obecní úřad) vyměřit poplatek až ve výši trojnásobku dlužné části i bez předchozího vyzvání dlužníka. Jelikož je tento poplatek příjmem obce, bude správce poplatku této možnosti do budoucna využívat. OZV obce č.4/2007 (Vyhláška o odpadech).

Veřejný pořádek

Zákaz pobíhání psů na veřejném prostranství. V obci Zvánovice platí další vyhláška č.1/2007 o veřejném pořádku. V čl. 6 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství stále platí bod č.1. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochraně zeleně v obci, lze veřejným prostranstvím vodit psy pouze na vodítku. Proto stále platí, že volné pobíhání psů je zakázáno. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, bude posuzováno, jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích. Veškeré obecně závazné vyhlášky, nařízení i znění jednotlivých zákonů jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě.            

Mateřské centrum a Alternativní školička

Po malé přestavbě bývalých prostor Obecního úřadu v domku Školní 99, jsou využívány tyto prostory pro činnost Alternativní školičky a Mateřského centra pro malé děti od 3 let. Dále se zde provozuje taneční kroužek dětí, keramický kroužek dětí, cvičení žen a další. V 1. patře zůstala v činnosti Obecní knihovna a Veřejný internet. Provozní doba je rozepsána na vývěsce u vchodu.

Přestavba bývalé školy na MŠ

V současnosti od loňského roku je podána žádost o dotaci na uvažovanou přestavbu u Ministerstva financí. Mimo to se zpracovává žádost o dotaci na zateplení včetně výměny zdroje vytápění (tepelné čerpadlo). Pokud by obec tuto dotaci obdržela, bylo by ještě letos započato se stavebními pracemi.

kulturní a sportovní akce

SPOZ připravuje o Velikonocích koncert dechové hudby „Vranovanka“.  Sobota 3.4.2010 v 16 hod.

Na den 15. května (o pouti) je připravováno slavnostní Zasedání obecního zastupitelstva spolu se zástupci spolků v obci, průvod obcí a koncert dechové hudby či veselici.

Na den  4.července je připravováno slavnostní Sedění baráčníků ve Zvánovicích za spoluúčasti ostatních spolků ze župy Vlasákovy na oslavu 100. výročí založení spolku dne 20.2.1910. Dále by slavnost měla pokračovat průvodem obcí (větší počet praporů jednotlivých spolků baráčníků) s následným koncertem krojované hudby „Galánečka“ z Moravy od Kyjova.

Podle počasí se též uvažuje o „Závodech přes rybník“.

Všechny programy budou upřesněny, dle situace v obci - v důsledku provádění stavebních prací.

Volby

Toto je výčet těch nejhlavnějších událostí či stavebních prací v naší obci v roce 2010. Mimo těchto úkolů čeká ještě Obecní úřad zabezpečit volby do Poslanecké sněmovny v květnu a komunální volby a volby do senátu na podzim tohoto roku.

Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří budou pomáhat obci se zabezpečováním těchto úkolů a všechny Vás požádat o toleranci především při budování kanalizace, neboť oproti vodovodu bude celá kanalizace provedena v otevřených výkopech, což v některých úzkých ulicích nebude vždy snadné.

Jaroslav Švarc, starosta obce


 

Zpět