Činnost HS Ondřejov - Zvánovice v roce 2007

17.03.2008 14:27

Honební výbor se schází každé čtvrtletí a schůze probíhají současně s mysliveckým výborem. Na schůzích je připravován plán činnosti HS, jsou řešeny provozní záležitosti a prováděny úkoly odboru životního prostředí a státní správy.

Myslivci HS Ondřejov v rámci plánu ochrany zvěře a péče o zvěř hospodaří na pronajatých pozemcích ve Zvánovicích a v Ondřejově o výměře 5,6 ha . Pro zvýšení úživnosti honitby a snížení škod od zvěře byla políčka oseta kukuřicí, ovsem a směskou.

Myslivci hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, finance na zajištění provozu HS a zajištění plánu péče o zvěř každoročně získáváme hlavně vkladem každého myslivce v rozmezí 1 200 –2 000 Kč ročně dle potřeby. Další peníze získáváme z výnosu plesů v Ondřejově a Zvánovicích, vysazujeme stromky pro LČR Konopiště a také sledováním dotačních titulů Mze ČR.

Za pět let od transformace honiteb a uvedení do souladu se zákonem o myslivosti č. 449/2001 jsme 3x žádali o vypsané dotace a vždy jsme dotace obdrželi. V loňském roku 2007 to bylo 18 800 Kč, v roce 2006 to bylo 22 320 Kč a v roce 2004 jsme získali 66 619 Kč. Celkem tedy za 5 let činnosti HS jsme získali na dotacích 107 739 Kč. Použití peněz z dotací musí být podloženo projektem a KÚ přísně kontroluje fyzickou kontrolou a protokolárním zápisem využití dotace.

Finanční výdaje nám tvoří hlavně nákup krmení, soli na liz, medikační směsi pro zvěř a obdělávání políček pro zvěř, kdy náklady na 1 ha činí cca 8 000 Kč a to co nejvíce děláme svépomocí, ale orání, osivo a postřiky, tj. energii–naftu musíme platit.

Škody na zvěři a zvýšený úhyn působí střety s motorovými vozidly, rušení zvěře volně pobíhajícími psy, ale i pěstování řepky olejky, která se dnes pěstuje na vice než dvou třetinách osevních ploch pro finanční efekt jako biopalivo do pohonných hmot. Zvěř po zvýšené konzumaci řepky dostává průjmy, slepne, ztrácí plachost a později hyne. Každý rok nacházíme okolo 20 ks srnčí zvěře uhynulé v okolí polí osetých řepkou a na vozovkách, to jen co najdeme, ale skutečnost bude cca o třetinu vyšší.

Loni jsme osadili na rybnících hnízdní budky pro vodní ptactvo - v Seradově 2 ks, v Hlavačově 2 ks a v Třemlatech 4 ks - v rámci ochrany ohrožených druhů. Tradičně na jaře po velikonocích uklízíme podél silnic v naší honitbě to, co neukáznění lidé vyhodí a je toho pokaždé náklaďák.

Pořádání kynologických akcí, svodu mladých psů a barvářských zkoušek je u nás již každý rok pravidlem. Nedaří se nám plně omezit ježdění čtyřkolek a motorek po polích a v lese, neboť nemají RZ nebo je vědomě zakryta a myslivecká a lesní stráž v součinnosti policií ČR nemohou účinně zasáhnout. Za rok se podaří zjistit pár jedinců, hrozí jim správní řízení, pokuta a ztráta bodů. Každý rok kupujeme kaštany, od školní mládeže z ondřejovské školy, pro srnčí zvěř.

Jménem HS Ondřejov děkuji všem, kteří s námi spolupracují na ochraně přírody a ekologie, váží si životního prostředí ve kterém žijí, neboť lepší už to nebude - podle vývoje klimatu u nás i ve světě, proto se snažme zachovat úroveň aspoň stávající pro kvalitu života obyvatel Ondřejova a okolních obcí, nejen obyvatel současných, ale i budoucích.

Václav Pác, starosta HS

 

Zpět