Poplatek ze psa

Poplatkovou povinnost stanovuje Obecně závazná vyhláška obce Zvánovice č.1/2019 o místních poplatcích (k nahlédnutí na OÚ nebo na elektronické úřední desce).

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa s trvalým pobytem na území obce Zvánovice. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 5 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

Identifikace psů. Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Sazba poplatku.

  • za psa                                                   100 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa            150 Kč

Splatnost poplatku. Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.

Žádáme všechny držitele psů, kteří tak doposud neučinili, aby splnili svou ohlašovací a poplatkovou povinnost na OÚ ve Zvánovicích. Případně je možné zaslat vyplněnou a podepsanou přihlášku e-mailem a platbu provést převodem na účet obce: 9120201  /0100, VS je číslo popisné nebo evidenční a následuje 1341.

příklad: č.p. 83 uvede se VS 134183